برای شروع تنها کافیست نقاط تپینگ را بشناسید و در برنامه روزانه تان آن را بگنجانید. و در کمتر از چند روز متوجه تغییر در سطح انرژی و حال روحی یا بهبودی در میزان درد در بدنتان خواهید شد!

برای شروع تنها کافیست نقاط تپینگ را بشناسید و در برنامه روزانه تان آن را بگنجانید. و در کمتر از چند روز متوجه تغییر در سطح انرژی و حال روحی یا بهبودی در میزان درد در بدنتان خواهید شد!