کاربردهای تپینگ EFT

ای اف تی یا تپینگ علمی نوظهور است که به تدریج کاربردهای جدید را تجربه می کند و باعث شگفتی مدد کاران و مددجویان آن می شود . از این رو تعدادی از کاربردهای مختلف آن را به طو ر خلاصه معرفی میکنیم تا درک دقیقتری از دامنه کاربردهای این علم نوین داشته باشید.